İcra Takip İşlemleri

68 / 100

İcra Takip İşlemleri
İcra takip prosedürleri kararın icrasına ve alacağın tahsiline ve dosyanın infazına kadar olan tüm prosedürleri ifade eder.  Haczedilen ve/ya da satılan malın türüne, yaşanan husumetlerin biçimine borçlu tarafın süreci uzatıp istememesine göre bir ( 1 ) günde bitebileceği gibi yılları da bulabilir. İcra dairesinde prosedürler çoğunlukla şikayet edilerek denetlendiği ( Resen Denetim nerdeyse yapılmadığı ) için bir prosedürün hukuka makul yapılmaması durumunda bu aykırılık sebebiyle 2-3 yıl sonra örnek olarak satış aşamasındayken takibin veya ödeme emrinin iptali gibi bir durum yaşanması mümkün olabilir. Bu nedenlerle alacaklı yan yapmış olduğu bütün prosedürleri büyük bir hassas yapmalı ve hukukun kabul ettiği usulle prosedürleri tamamlaması gereklidir. İcra safahatlarını şöyle listeleyebiliriz.

İcra Takip Talebi

Ödeme Ya da İcra Emri

Ödeme Yapılması ( Bu halde İcra İnfazen Kapatılır)

Haciz Aşaması ( Ödeme Yapılmaması Halinde )

İlgilileri Hacizden Haberdar Etme ( 103 Davetiyesi )

Kıymet Takdiri Yapılması

Kıymet Takdirinden İlgilileri Haberdar Etme

Satış Talebi

Satış ve İhale Şartlarının Belirlenmesi

İhale ve Satış

İhalenin Feshi

İhalenin Kesinleşmesi

Mülkiyetin Alıcıya Geçirilmesi

Sıra Cetveli Yapılması

Paranın Alıcıya Ödenmesi

Harçların Alınması

Dosyanın İnfazen Kapatılması

İcra Takibi Başlatılabilen Belgeler
İcra takibi başlatmak için hiç bir belgeye ihtiyacınız olmadığını ilk önce belirtmek gerekir. Fakat bu halde dosyaya itiraz edilmesi durumunda prosedürlere devam edilemeyeceğinden icra takibi başlatmak için en uygun yol alacaklının elindeki en güçlü ve ispat hukuku yönünden en sıhhatli belge ile takip başlatmasıdır. Buna rağmen icra takibinin birçok parametreyi göz önünde bulundurularak takip edilmesi gereken bir süreç olmasından en doğru yol icra avukatı tarafından belirlenmelidir. Borç dayanağına göre takip türleri şöyledir.

A- İlamlı Takipler ( Mahkeme Kararına Davalı

Taşınır Teslimi ya da Taşınmaz Tahliye ya da Teslimi

Çocuk Teslimi Veya Çocukla Kişisel İlişki Kurulması

Para Borcuna Veya Teminat Verilmesine Dair İlamların İcrası

İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Taşınır Rehininin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip

B- İlamsız Takipler ( Mahkeme Kararı Dışındaki Belgeler)

İlamsız Takipler

Taşınır Rehininin Paraya Çevrilmesi

İpoteğin Paraya Çevrilmesi (Ödeme Emri)

Kambiyo Senetleriyle Haciz Takibi

İflas Yolu ile Adi Takip

Kambiyo Senetleriyle İflas Takibi

Adi Kira ve Hâsılat Kirası

Tahliye

Yetkili İcra Dairesi ve Mahkemeler
Hukuki prosedürler ve davaların tamamı bu prosedürü başlatmaya yetkili ve görevli olan merci ve mahkemelerde açılabilir. Yetkili olmayan bir icra dairesinde takip başlatılması durumunda ödeme emrine itiraz edilmesi ile icra takibi kendiliğinde duracaktır. Diğer hallerde de alacaklı yetkisiz icra dairesinde takip açılması sebebiyle doğan yargılama masrafları ve vekalet ücretlerini borçluya ödemek zorunda kalacaktır.

Yetkili İcra dairesi İcra ve İflas Kanunun 50. Maddesinde yazılı olan “Para ya da teminat borcu için takip konusunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yetkiye dair hükümleri kıyas yolu ile tatbik olunur. Şu kadar ki, takibe esas olan akdin yapıldığı icra dairesi de takibe yetkilidir.” Buna göre para alacaklarında şu icra daireleri yetkilidir.

► Akdin Yapıldığı İcra Dairesi; takibe esas olan akdin yapıldığı icra dairesi  takibe yetkilidir. ( İİK 50. )

► Genel yetkili mahkeme; davalı gerçek ya da tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. ( HMK 6. Madde )

► Davalının çok sayıda olması durumunda yetki; Dava, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. Ancak, dava nedenine göre kanunda, davalıların tamamı ile ilgili ortak yetkiyi taşıyan bir mahkeme belirtilmişse, davaya o yer mahkemesinde bakılır. ( HMK 7. Madde )

► Bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak davalarda yetki; Memur, işçi, öğrenci, asker gibi, bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak alacak ya da taşınır mal davaları için, orada bulunmaları uzunca bir süre devam edebilecekse, bulundukları yer mahkemesi de yetkilidir. ( HMK 8. Madde )

► Türkiye’de yerleşim yerinin bulunmaması hâlinde yetki ; “Türkiye’de yerleşim yeri bulunmayanlar ile ilgili genel yetkili mahkeme, davalının Türkiye’deki mutat meskeninin bulunduğu yer mahkemesidir. Ancak, diğer özel yetki hâlleri saklı kalmak üzere, malvarlığı haklarına dair dava, uyuşmazlık konusu malvarlığı bulunduğu yerde de açılabilir.” ( HMK 9. Madde )

► Sözleşmeden doğan davalarda yetki; sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde de açılabilir. ( HMK 10. Madde )

► Mirastan doğan davalarda yetki;

“(1) Aşağıdaki davalarda, ölen kimsenin son yerleşim yeri mahkemesi net yetkilidir:

a) Terekenin paylaşılmasına, yapılan paylaşma sözleşmesinin geçersizliğine, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisine, miras nedeniyle istihkaka dair davalar ile mirasçılar arasında terekenin yönetiminden kaynaklanan davalar.
b) Terekenin net paylaşımına kadar mirasçılara karşı açılacak bütün davalar.
(2) Terekede bulunan bir mal ile ilgili açılmak istenen istihkak davası, terekenin yazımı ve belirlenmesi zamanında mal nerede bulunuyorsa, orada da açılabilir.

(3) Mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesine dair davalarda, mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesi de yetkilidir.

► Şubeler ve tüzel kişiler ile ilgili davalarda yetki; “Bir şubenin prosedürlerinden doğan davalarda, o şubenin bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir.”

► Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki; “Zarar sigortalarından doğan davalar, sigorta, bir taşınmaza ya da niteliği gereği bir yerde sabit bulunması gereken ya da şart kılınan taşınıra dairse, malın bulunduğu yerde; bir yerde sabit bulunması gerekmeyen ya da şart kılınmayan bir taşınıra dairse, rizikonun gerçekleştiği yerde de açılabilir. Can sigortalarında, sigorta ettirenin, sigortalının ya da lehtarın leh ya da aleyhine açılacak davalarda onların yerleşim yeri mahkemesi net yetkilidir. Bu hüküm deniz sigortalarından doğan davalarda uygulanmaz.”

► Haksız fiilden doğan davalarda yetki; “Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği ya da zararın meydana geldiği ya da gelme olasılığının bulunduğu yer veya zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.”

► Yetki sözleşmesi ile Kararlaştırılan Yetkili Yer; “ Tacirler ya da kamu tüzel kişileri, aralarında doğmuş ya da doğabilecek bir uyuşmazlık ile ilgili, bir ya da çok sayıda mahkemeyi sözleşmeyle yetkili kılabilirler. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça dava yalnızca sözleşmeyle belirlenen bu mahkemelerde açılır.”

Yetkiye İtiraz
Alacaklının yukarıda gösterilen yetkili olmayan icra dairesinde takip başlatıldığı kanaatinde olan borçlu başlatılan icra takibinin türüne göre icra dairesine ya da icra mahkemesine yetkiye itiraz etmelidir. Yetki itirazı esas itirazla beraber yapılır.

İcra Takibine İtiraz
Borçlu tarafına gönderilen icra ya da ödeme emrine karşı borçlu olmadığı, borcun zamanaşımına uğradığı, borcu ödediği, dayanak belge altındaki imzanın kendisine ait olmaması, faizin oranının ve türünün hukuka makul olmaması ve takibin yetkisiz icra dairesinde başlatılması nedenleriyle takibe ve ödeme emrine karşı yetkili mercide süresi içinde itiraz etmesi gereklidir.

Takip türüne göre itiraz mercileri ve itiraz süreleri farklılık arz etmektedir. İcra dairesine yapılması gereken bir itirazın icra mahkemesine, veya icra mahkemesine yapılması gereken bir itirazın icra dairesine yapılması durumunda ilgili itirazlar geçerli kabul edilmeyecektir.

Bu nedenle hem borçlunun hem de alacaklının yapılan itirazın usule makul olup olmadığı konusunda doğru bir hukuki görüşü bulunmalıdır. Aksi halde borçlu olmadığınız bir tutarı ödemek zorunda kalabilirsiniz.

İtiraz dilekçesinde bulunan her bir kaydın önemi büyüktür. İtiraz dilekçesinde kayıtlar ve itiraz edilirken ileri sürülen beyanlar

İcra ve İflas Hukuku alanını ilgilendiren İcra Takip İşlemlerinde, Müvekkillerimizin hak ve menfaatlerini, saygı ve iş kuralları çerçevesinde, profesyonel olarak savunarak kaliteli hizmet vermek için Silifke İcra Avukatı Av.Bahar Uçar’ı Ayrıntılı bilgiler için arayabilirsiniz. Silifke İcra Avukatı Av.Bahar Uçar Telefon

icra takip işlemleri
icra takip işlemleri